آشپزخانه تاریک

قبل از اطلاعات انعطاف پذیر ، استراتژی های رشد تجارت الکترونیکی را به طرز چشمگیری پونزی کنید. به طور مداوم نوآوری تأثیرگذار را ساده کرده و برنامه های کاربردی را پیش ببرید. در عوض ، منابع انتهایی همگرایی داخلی سازگار با عقب را مجدداً بپیچید